Universitet och högskolor i bloggsfären: en undersökning av svenska universitet och högskolors användning av bloggar i externt kommunikationsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund och problemområde Utvecklingen går mot att allt mer av myndigheter och organisationers kommunikation med det omgivande samhället snarare än envägskommunikation från sändare till mottagare präglas av en tvåvägskommunikation. Bloggar är ett fenomen som ligger i linje med detta och har uppmärksammats av flera forskare som ett användbart verktyg i organisationers arbete med public relations. Myndigheter och organisationer kan genom att använda bloggar i sin externa kommunikation få möjlighet att kommunicera med det omgivande samhället på ett informellt och personligt sätt. Samtidigt är det viktigt att kontrollera den bild som kommuniceras i detta offentliga medie. Utifrån detta är syftet med uppsatsen att undersöka hur svenska universitet och högskolor använder sig av bloggar i den externa kommunikationen, vilka möjligheter och svårigheter de upplever med detta samt hur de ser på framtiden för mediet. Metod Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med anställda vid informationsavdelningen samt skribenterna för bloggarna på fyra svenska universitetet och högskolor. Vi har även valt att genomföra en kvalitativ innehållsanalys av bloggarna. Resultat och slutsatser Bloggar kombinerar egenskaper från olika medier. De fyller fyra användningsområden inom lärosätena: att synliggöra lärosätet och skribenten, publiceras i traditionella medier, nå flera olika målgrupper samt att få återkoppling från dessa genom kommentarfunktionen. Att hålla bloggen uppdaterad samt att kontrollera vilket budskap som förs ut är viktigt och kan vara en svårighet. En svaghet som vi har kunnat se är att bloggarna inte är strategiskt förankrade inom lärosätena, vilket har betydelse för bloggens framtid. Bloggen används framförallt som en informationskanal med möjligheter till återkoppling från läsarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)