Finanskrisen : En jämförande studie över hur de svenska storbankerna påverkats.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Under de senaste åren har det varit stort fokus på de svenska storbankerna Nordea,Handelsbanken, Swedbank och SEB i och med den finansiella kris som ägt rum världenöver. Det har varit stora debatter i media och det svenska folket har förlorat en del av sintillit till bankerna. I den här uppsatsen har vi undersökt om situationen i Sverige verkligenhar varit så allvarlig som påståtts eller om hela debatten har varit överdriven. Syftet medstudien har således varit att granska hur finanskrisen påverkade Sveriges storbanker.För att få svar på detta valde vi sju nyckeltal som vi ansåg relevanta för undersökningenoch beräknade sedan dessa för varje bank mellan åren 2000 och 2009. Till vår hjälp hadevi bankernas årsredovisningar som tillhandahöll den data som vi behövde till våraberäkningar. Därefter jämförde vi utfallen mellan bankerna samt genomförde analyser. Viredovisade resultaten både i tabell- och diagramform för att läsaren skulle få en så braöverblick som möjligt.Vi har utifrån nyckeltalsanalyserna kunnat dra vissa slutsatser. En del nyckeltal har intevisat några tecken på att en finanskris skulle haft en påverkan, medan vi har sett storaförändringar i andra nyckeltal. Det är framförallt kreditförlusterna i Baltikum som harpåverkat nyckeltalen negativt och eftersom Swedbank hade störst placeringar där, var detsåledes den bank som drabbats hårdast. Den bank som klarat sig bäst under finanskrisenhar varit Handelsbanken som i förhållande till övriga banker varit väldigt stabil. En stororsak till detta har givetvis varit att de inte lidit av kreditförluster i samma utsträckningsom övriga banker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)