Analys av informationsflödet under projekteringsfasen

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Byggbranschen växer i en otrolig fart och på grund av byggbranschens stora framgång växer även konkurrensen mellan företagen vilket leder till att dessa strävar efter en ökad produktivitet. Tidigare undersökningar visar att det finns stor potential till att effektivisera informationsflödet under projekteringsfasen eftersom all information inte passerar genom projektportalen då det fortfarande används mejl och muntliga avtal. Därför är syftet med fallstudien att kartlägga informationsflödet mellan discipliner under bygghandlingsfasen för att analysera och identifiera de problem som finns. Till problemen presenteras verifierade lösningsförslag. För att utföra arbetet besvarades frågorna på hur ser informationsflödet ut i bygghandlingsfasen för sjukhusprojekt, vilka filformat med tillhörande program krävs samt hur kan informationsflödet förbättras? För att samla in informationen till arbetet användes fallstudie, intervjuer och litteraturstudie. Litteraturstudie har använts för att komplettera fallstudien och informationen som gavs av intervjuerna. Intervjuerna genomfördes med discipliner som är aktiva under bygghandlingsfasen. Fallstudien genomfördes genom analysering av en loggbok från en projektportal för sjukhusprojekt. Genom att ta fram och analysera ett generaliserat informationsflöde av sjukhusprojekt har man kommit fram till att discipliner är väldigt beroende av varandras arbete. Vidare orsakar konverteringar till IFC i många fall förluster av information i form av geometrier och areor. Genom att studera informationsflödet mer grundligt kom man fram till att projektportalen används i stor utsträckning till alla filer i sjukhusprojekt. Dock är antalet filer som hanteras väldigt många till antalet vilket gör det svårt för disciplinerna att hantera. Vidare såg man också att BIM-manualen är ett styrande dokument i sjukhusprojekt men läses och följs ändå inte i vissa fall. Sammanfattningsvis kom man fram till att den absolut största orsaken till problem i informationsflödet är människan eftersom många av problemen uppstår när en aktör av misstag gör något fel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)