Fodermärkning : användande av hälsopåståenden i marknadsföringen av foder för häst, hund och katt

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Sammanfattning: Foder utgör grunden för att säkerställa djurens välmående och hälsa och för att de ska kunna prestera vad vi som djurägare förväntar oss av våra djur oavsett om de är produktionsdjur (till exempel hästar) eller sällskapsdjur. Foderlagstiftningen är ett viktigt område och i detta arbete ligger fokus på EU:s nya märkningsförordning som trädde i kraft i september 2010 (Förordning (EG) 767/2009). Denna förordning jämförs med tidigare regelverk och de förändringar som förordningen innebär lyfts fram. En del i märkningsförordningen berör hälsopåståenden, vilket inte är tillåtet enligt regelverket. Detta arbete innefattar därför en egen studie där en inventering av eventuella hälsopåståenden på ett urval av foderförpackningar tillgängliga på marknaden genomfördes. Arbetet begränsades att omfatta djurslagen hund, katt och häst. Studien avgränsades även till tillskottsfoder innehållande glukosamin, vitlök och/eller omega-3 fettsyror. Dessa substanser valdes på grund av att mest fakta gick att hitta kring dessa substanser. De är också vanligatillskottsfoder till våra husdjur. Studien visar att av 50 leverantörer som sålde ett eller flera av dessa tillskottsfoder, använde sig 30 av någon form av hälsopåstående i marknadsföringen av produkten. För glukosamin var det vanligaste påståendet att substansen främjar leder, senor, brosk och muskler. När det gäller vitlök påstår man att det motverkar angrepp av insekter och eksem samt ökar välbefinnandet. Produkter innehållande omega-3 fettsyror sägs förbättra hud- och pälskvalité. Generellt verkar de flesta leverantörer vara dåligt informerade om produkterna de säljer. Endast en leverantör kunde uppge en korrekt källa som underlag till hälsopåståendet. Många menar att de inte kan påverka märkningen då den görs utomlands. Märkligt är ändå att leverantörerna gör reklam för produkter de inte har kunskap om. Många leverantörer var heller inte införstådda med vad ett hälsopåstående är. Fler av leverantörerna uppgav att de inte använde några hälsopåståenden men när märkningen granskades i detta arbete visade det sig att hälsopåståenden ändå angavs. Studien visar att det finns ett utbrett problem med hälsopåståenden och det är därför viktigt att satsa på mer kontroller och information för att stävja problemet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)