“Du behöver lära känna personen” : –  En systematisk litteraturstudie om distriktssköterskors upplevelser av att vårda patienter med demenssjukdom i hemmet.

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: Sammanfattning Demenssjukdom är en globalt växande folksjukdom som kännetecknas av nedsatt funktion av individens kognitiva förmågor, annat än vad som kan förklaras av normalt åldrande. Hemsjukvården är ett stort område inom hälso- och sjukvård som de senaste årtionden ökat markant i omfattning. Detta då antalet vårdplatser i slutenvården minskat med cirka 70 procent sedan 1980-talet och platserna på särskilt boende minskat sedan början av 2000-talet. Distriktssköterskan ansvarar över att, tillsammans med patient och anhöriga, organisera omvårdnaden runt patienten genom att vara lyhörd och kunna identifiera dennes behov av vård och stöd. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa vad som påverkar distriktssköterskors upplevelser av att vårda patienter med demenssjukdom i hemmet. Metod: litteraturstudie med induktiv ansats och bygger sitt resultat på nio vetenskapliga artiklar. Resultat: Distriktssköterskors upplevelser kopplade till arbetsmiljö, som resursbrist och tidsbrist, hade en stor negativ inverkan på upplevelsen av att vårda patienter med demenssjukdom. Distriktssköterskor upplevde även att kunskap var en viktig bidragande faktor som kunde påverka upplevelsen. Kunskap kunde ha en positiv inverkan då fördjupade kunskaper kring demenssjukdom hjälpte distriktssköterskorna att hantera komplexa patientsituationer. På samma vis kunde bristfälliga kunskaper inom området försvåra komplexa situationer för distriktssköterskorna och leda till stress. Distriktssköterskor upplevde att patientkontakt var av stor betydelse för upplevelsen av vårdandet. Slutsats: Distriktssköterskor upplevde att faktorer kopplade till arbetsmiljö, som resursbrist och tidsbrist, hade en stor negativ inverkan på upplevelsen av att vårda patienter med demenssjukdom. Andra betydande faktorer var distriktssköterskans kompetens, patientkontakt och vårdrelationen distriktssköterska – patient. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)