STRATEGIER SOM PERSONER MED MIGRÄN ANVÄNDER FÖR ATT HANTERA SINA VARDAGSAKTIVITETER

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund: Prevalensen för migrän är 10 % hos män och 17 % hos kvinnor i Sverige. Migrän är en neurologisk sjukdom med symptomer som illamående, kräkningar, överkänslighet mot ljud och ljus och kognitiva svårigheter. Sjukdomen har konsekvenser på personens psykiska, fysiska och sociala funktioner och har en stor påverkan på en persons dagliga liv. Inga tidigare studier har hittats beträffande hur personer med migrän lever sina liv och om de har hittat några strategier för att motverka migränanfall.Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka strategier personer med migrän använder för att hantera sina vardagsaktiviteter.Metod: Studien använde en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Intervjuerna baserades på en semistrukturerad intervjuguide. Deltagarna i studien bestod av sex personer som lever med migrän, varav en är man och fem är kvinnor i åldrarna 31-61 år. För att deltaga i studien behövde personerna vara 18 år eller äldre, förstå svenska och har haft återkommande, diagnostiserad migrän i minst ett år. Intervjuerna pågick i cirka 30 min.Dataanalysen gjordes enligt en kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Resultatet genererade kategorierna Utveckla sina vardagsrutiner, Val bland aktiviteter, Anpassning av sin arbetssituation och Egen behandling.Resultatet av intervjuerna visade att deltagarna hade varierande typer av strategier, med olika framgång, för att få sin vardag att fungera trots sin migrän. Flera deltagare hade upplevt samband mellan rutiner gällande mat, dryck, motion och sömn och migränanfall. Deltagarna hade också upplevt att antalet migränanfall hade gått att minska genom att kommunicera sina behov på till exempel arbetsplatsen och erhållit möjlighet att arbeta hemifrån för att på så sätt minska ljudnivåer och andra stressorer. Deltagarna berättade även om vikten av att prioritera aktiviteter för att få en balans mellan aktiviteter och vila.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)