Högre utnyttjandegrad av automatlager genom ABC/XYZ-kategorisering : En fallstudie på Abena AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Ett väl utnyttjat automatlager som innehåller rätt artiklar, med hänsyn till dess betydelse för företaget och efterfrågefrekvens, innebär en ökad konkurrenskraft på marknaden. Med hjälp av tydliga beslutskriterier angående vilka produkter som ska lagerföras i automatlagret underlättas den dagliga lagerstyrningen. En förbättrad insikt och kontroll över en lagerverksamhet innebär möjligheter för företag att med hjälp av exempelvis differentierade servicenivåer nå en högre kundtillfredsställelse och minskad kapitalbindning. Det studerade företaget upplever att lagerstyrningen av automatlager samt plock-och buffertlager inte sker fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Frekventa truckkörningar till följd av brist i automatlagret och höga lagernivåer samt mindre frekventa produkter som följd av felplacering av artiklar i automatlagret är tidskrävande aktiviteter att hantera. Syftet med studien är att utforma en lagerstyrning för företag inom grossisthandeln för att öka utnyttjandegraden av ett automatlager med hänsyn till artiklarnas betydelse för företaget och dess efterfrågefrekvens. Studien är utformad som en fallstudie och kommer att baseras på Abena AB i Växjö. Studien belyser de nuvarande problemen som finns i företagets lagerstyrning samt ger förslag till förbättringar. Fallstudiens disposition baseras på följande tre frågeställningar: Hur ser Abenas nuvarande lagerstyrning ut vid fördelning av lagerplatser i automatlagret? Vad är orsakerna till de problem som identifieras i nuvarande lagerstyrning och vad innebär de för konsekvenser? Vilka förbättringsåtgärder kan föreslås för att åstadkomma en högre utnyttjandegrad av automatlagrets lagringskapacitet? Under studiens gång har förslag på tillvägagångssätt för att öka utnyttjandegraden av företagets automatlager presenterats. Ett datoriserat verktyg i Excel har skapats där samtliga beräkningar utförts baserade på Abenas data från affärssystemet. Det utformade verktyget i Excel kan i framtiden användas av företaget som ett hjälpmedel för utveckling av lagerstyrning. En ny kategorisering enligt ABC/XYZ-kategorisering skapade goda förutsättningar för Abena att på ett mer rationellt och konsekvent sätt fördela artiklar till lagerplatser i automatlagret. En differentiering av servicenivåer utifrån den kategorisering innebär ytterligare högre utnyttjandegrad av automatlager då lagernivåerna anpassas utefter värdet på produkten samt dess efterfrågefrekvens. Differentieringen resulterade i en minskad kapitalbindning på 1 821 187 kronor jämfört med senast bokförda kapitalbindning. Det frigjorda kapitalet förbättrar företagets ekonomiska förutsättningar inför exempelvis framtida investeringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)