Dödlig Skörd : En komparativ karaktärsanalys mellan The Wicker Man 1973 & 2006

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Bildproduktion

Sammanfattning: Två filmer baserade på samma manus borde rimligtvis inte kunna innehålla så stora skillna-der. Trots detta har de mottagits totalt olika. Jag tänker i denna uppsats studera ett av filmers främsta element, nämligen den av karaktären. Genom att göra en komparativ jämförelse mel-lan karaktärerna i The Wicker Man (1973) och The Wicker Man (2006). Med hjälp av Jens Eders Karaktärsklocka och Robert McKees teorier om karaktärsgestaltning undersöker jag vilken skillnaden i karaktärsgestaltningen mellan de två filmerna är och hur det påverkar dem. Svaret är att det spelar en stor roll och har troligtvis varit avgörande i hur filmerna har tagit emot av publiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)