En enhetlig organisationskultur i en decentraliserad verksamhet : En fallstudie av Handelsbanken

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Tidigare forskning indikerar att organisationskultur är en viktig aspekt för organisatorisk framgång. Hur arbetet mot en gemensam organisationskultur i praktiken sker finns däremot motstridiga åsikter kring. Att sträva efter en väletablerad och stark organisationskultur kan försvåras av ett flertal aspekter, varav en decentraliserad organisationsstruktur är ett exempel. Syftet med undersökningen var att identifiera praktiska tillvägagångssätt för att stödja och förstärka en enhetlig organisationskultur i en verksamhet präglad av decentralisering. Undersökningen avsåg testa och vidareutveckla Scheins tolv mekanismer inom kulturskapande. En fallstudie genomfördes på Handelsbanken där affärsrådgivare, kontorschefer, rörelsechef, regionbankschef och delar av koncernledningen, inklusive personalchef, kreditchef och VD, intervjuats. Resultatet har visat att Handelsbankens tillvägagångssätt går att kategorisera in i Scheins modell för kulturskapande, men att beskrivningen av primära och sekundära faktorer inte överensstämmer med teorin. Istället utgör den decentraliserade strukturen en utgångspunkt för kulturen, där många övriga faktorer används i syfte att stödja decentraliseringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)