Vägen till en ledande position

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Christian Nordblad; Charlie Röxner; [2014-03-05]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Dagens samhälle präglas av en vilja att göra karriär. Att göra karriär innebär för många att bli chef eller att på något sätt nå en ledande position där man har makten att bestämma över andra. Det finns en uppsjö av litteratur kring hur man är en bra chef, hur man utvecklar ledaregenskaper samt hur man gör karriär. Det saknas dock forskning som fokuserar på hur man blir en ledare. Alltså vilka faktorer och egenskaper som är viktiga eller avgörande för att man ska nå sin målsättning att bli just chef.Syftet med denna uppsats är att belysa de faktorer som banar väg till en ledande position inom ett företag eller en organisation. En kvalitativ och djupgående studie har gjorts där fyra personer med ledande positioner har intervjuats.För att besvara frågeställningen används relevanta teorier inom ämnet av såväl akademisk som populärkulturell karaktär.Resultatet visar att samtliga respondenter trots olika vägval visar en rad likheter kring hur man nått sin position Det finns grundförutsättningar samt ett antal egenskaper som varit avgörande för att de har nått ledande positioner inom fyra olika företag.Slutsatsen visar att det går att uppfylla samt utveckla de förutsättningar och egenskaper som krävs för att bli en ledare. De grundförutsättningar som krävs är att man är motiverad och att man strävar efter självförverkligande. Utöver dessa förutsättningar bör man vara driven, insiktsfull samt vara aktiv med sitt nätverkande.Uppsatsen ger dig som läsare en bild av vad som krävs av dig för att du en dag ska bli chef.What a man can be, he must be - Maslow, A H.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)