IPAD I KLASSRUMMET

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Författare: Nima Nasjian; [2021-08-05]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte:Att studera Ipad-användningen i skolan under lektionstid och dess påverkan på elever ur elevernas perspektiv. Frågor ställs om hur störda elever blir av an-vändningen, hur hjälpta de blir av den och om den påverkar deras upplevda förmåga. Frågor ställs även om regeltillämpningen för Ipad. Studien föreslår inte någon plan för hur man skall bemöta problem, utan bara studera använd-ningen av Ipad i klassrummet i årskurs 8 i denna skola.Teori:Insamlade data analyserades utifrån teori om inre och yttre motivation, mål--orientering och läs- och skrivsvårigheter.Metod:Enkätundersökning i årskurs 8 på en skola i Göteborgsområdet, totalt 87 elever planerades att delta, men 54 elever svarade på enkäten. Enkätfrågorna sam-manfördes när det var lämpligt till faktorer och testades med regressionsanalys eller annars med Spearmans rangkorrelation.Resultat:Resultatet av regressionsanalysen visar att det är en viss övervikt av pojkar med låga betyg, men relativt hög inre och yttre motivation, som upplever att de påverkats positivt i sina förmågor av Ipad-användningen i klassrummet. Även om de här pojkarna har låga meritvärden, så har de inte gett upp, utan tror att Ipad kan hjälpa dem att lyckas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)