Införlivandet av flygtrafiken i EU: s handel med utsläppsrätter - en konsekvensanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Med en ökad efterfråga på billig och effektiv flygtrafik ökar flygtrafikens negativa miljömässiga effekter i en eskalerande takt, vilket leder samhället i en ohållbar riktning. För att öka hållbarhetsaspekten inom flygsektorn krävs genomgående förändringar. Som ett steg i denna riktning har EU valt att införliva flygtrafiken i dess handel med utsläppsrätter. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka konsekvenser som kan förväntas efter införlivandet av flygtrafiken i EU: s handel med utsläppsrätter. I studien genomförs beräkningar på vilka efterfrågeförändringar som kan komma att ske, samt vilka konkurrensskevheter införlivandet av flygtrafiken kan innebära för europeiska flygbolag jämfört med icke-europeiska. Resultatet visar att biljettpriserna sannolikt kommer att höjas till följd av ökade kostnader på grund av utsläppsrättshandel. Detta kommer att leda till en efterfrågeminskning av flygbiljetter och en ökad segmentering och homogenisering av resenärstyper på olika flygsträckor. Vidare nås slutsatsen att europeiska flygbolag missgynnas i konkurrensen bland annat på grund av hubbeffekter. I uppsatsen nås även slutsatsen att koldioxidutsläpp från flygsektorn kommer att minska till följd av utsläppsrättshandeln.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)