Hinder för tillämpning av trycksårsförebyggande åtgärder. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Milana Israpilova; Hanna Ek; [2016]

Nyckelord: Medicine and Health Sciences;

Sammanfattning: Trycksår orsakar onödigt lidande och är ett globalt problem för hälso- och sjukvården. Trots befintlig evidensbaserad kunskap och ett brett utbud av trycksårsförebyggande utrustning, fortsätter trycksår att uppstå. Syftet med föreliggande studie var att identifiera hinder för tillämpning av trycksårsförebyggande åtgärder. En integrerad litteraturöversikt genomfördes. Resultatet byggdes på 11 vetenskapliga artiklar. Analys av artiklar genererade tre teman: personalrelaterade hinder, organisatoriska hinder och patientrelaterade hinder. Dessa teman visade på behovet av evidensbaserad kunskap hos vårdpersonal, utvecklandet av positiva attityder, trygg arbetsmiljö, fullbemannad vårdverksamhet, tillgängliga resurser och att organisationen bör främja befintliga ambitioner hos vårdpersonalen. Personalen ska ansvara för att ständigt motivera patienterna att engagera sig i sin vård. Slutsatsen av studien är att hinder finns på flera nivåer. Organisationen behöver skapa förutsättningar för att både vårdpersonal och patient ska kunna bidra till god trycksårsprevention.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)