Vuxen anknytning som en prediktor för positiv och negativ affekt : En kvantitativ studie om vuxen anknytning och affekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

En kvantitativ studie genomfördes med syftet att undersöka eventuella samband mellan anknytningsmönster och affekt, samt undersöka hur mycket av variansen i positiv och negativ affekt som förklaras utifrån undvikande och ångestladdad anknytningsmönster. Populationen som undersöktes var studenter på olika universitet och högskolor i Sverige och totalt deltog 151 respondenter i studien.  En enkät skapades i Survey and Report och skickades sedan ut till olika studentforum på Facebook. Studenternas anknytningsmönster mättes genom instrumentet Experience in close relationships (ECR-R) och affekt mättes genom skalan Positive Affect and Negative Affect Scales (PANAS). Resultatet påvisade att det fanns negativ samband mellan positiv affekt, undvikande och ångestladdad anknytningsmönster. Resultatet påvisade också ett positivt samband mellan negativ affekt, undvikande och ångestladdat anknytningsmönster. Två stycken multipla regressionsanalyser genomfördes därefter med positiv och negativ affekt som beroende variabler och med undvikande och ångestladdat anknytningsmönster som prediktorvariabler. Resultatet påvisade att undvikande anknytning är en prediktor för positiv affekt och ångestladdad anknytning är en prediktor för negativ affekt. Därav kunde slutsatsen dras att studenters upplevelse av positiv och negativ affekt till viss del förklaras utav anknytningsmönstret.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)