Maropitants effekt och användningsområden hos katt

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Med frågeställningen om maropitant regelmässigt bör ingå i premedicineringen av katt inför allmän anestesi som utgångspunkt, syftar studien till att med hjälp av vetenskaplig litteratur undersöka om fördelarna överväger nackdelarna vid administrering av maropitant vid premedicinering av katt. Syftet är också att undersöka vilka övriga effekter maropitant har vid administrering till katt. Maropitant är den verksamma substansen i Cerenia® och Prevomax®. Inom svensk djursjukvård är Cerenia® ett vanligt förekommande antiemetiskt läkemedel för katt och hund. Illamående och kräkning uppstår ofta som följd av administrering av opioider och α2-adrenoreceptoragonister (α2-agonister) vid premedicinering av katt inför allmän anestesi. Vid transport till och från djursjukhuset kan katten utveckla åksjuka som yttrar sig genom ökad salivering, dregling, läppslickning, upprepad sväljning och kräkning. Det är önskvärt att motverka åksjuka då det annars kan föreligga risk för wind-up av illamåendet hos katten vid administrering av läkemedel som kan ha emetisk effekt. Kräkning kan medföra störningar i vätskebalans, syra-bas och elektrolyter, samt i värsta fall orsaka aspirationspneumoni. Vid sedering och sövning blir skyddande reflexer som kräkreflex och hostning nedsatta, vilket ökar risken för aspirationspneumoni. Hos friska katter bedöms kräkning inte vara en betydande riskfaktor, men leder ofta till sänkt välbefinnande. Vid vissa medicinska tillstånd kan det däremot få allvarliga konsekvenser. Illamående är en subjektiv känsla som är svår att bedöma inom veterinärmedicinen. Det är viktigt att försöka förebygga illamående då det kan leda till stress, oro, aversion mot mat och allmänt obehag hos katter. Maropitant är en potent och selektiv neurokinin-1 (NK-1) - antagonist som blockerar neurotransmittorn Substans P, som har en betydande roll i uppkomsten av illamående och kräkning. Cerenia® förekommer i injektions- och tablettform, där endast injektionsformen är godkänd för djurslaget katt. Injektionsformen av Cerenia® minskar signifikant uppkomsten av kräkning, men kan ge biverkningar i form av smärta vid injicering och efterföljande hudreaktioner. Tablettformen används off label till katt och studier visar på lång duration, vilket möjliggör administrering kvällen innan ett planerat besök på djursjukhus. Maropitant har god antiemetisk effekt hos katt vid olika typer av emetiska stimuli, där administrering av andra läkemedel, det vestibulära systemet och ökade halter av uremiska toxiner i blodet innefattas. Även vid kronisk njursjukdom har maropitant god antiemetisk effekt. Däremot bör maropitant användas med försiktighet vid sjukdomstillstånd som är kopplade till lever och hjärta. Maropitant förebygger kräkning i stor utsträckning, men när det kommer till illamående är resultaten tvetydiga. Vid allmän anestesi uppvisar maropitant Minimum Alveolar Concentration (MAC)- reducerande egenskaper. Utöver det har det observerats att intravenös administrering av maropitant signifikant sänker blodtrycket under en kort tid, vilket i sammanhanget skulle kunna medföra risker. Under anestesi är det relativt vanligt att katter drabbas av gastroesofageal reflux (GER), vilket kan leda till allvarliga konsekvenser i form av bland annat aspirationspneumoni. Utifrån dagens forskning kan inte några slutsatser angående maropitants inverkan på GER dras. NK-1-receptorer och Substans P har stor utbredning i kroppen och är delaktiga i olika typer av reaktioner, maropitant kan därmed ha flera tänkbara användningsområden. Studier visar att maropitant kan ha positiv inverkan på stress och smärta. Vid undersökning av maropitants effekt på astma hos katt, kunde däremot ingen betydande effekt påvisas. Studiens slutsats är att maropitant regelmässigt bör ingå i premedicineringen av katt inför allmän anestesi, då läkemedlets fördelar överväger nackdelarna. Maropitant har god antiemetisk effekt vid kronisk njursjukdom hos katt, sjukdomen i sig är inte ett hinder för administrering av maropitant. Däremot bör försiktighet vidtas vid administrering av maropitant till katter med lever- och hjärtsjukdom. Maropitant uppvisar MAC-reducerande egenskaper vid anestesi, dock krävs ytterligare forskning på maropitants inverkan på stress och smärta hos katt för att kunna dra nytta av eventuella positiva effekter i det kliniska arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)