Audiovisuell Perception och immersion : En kvalitativ undersökning av en multimodal installation i förhållande till rummet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

Sammanfattning: Syftet med denna forskning genom design och kvalitativa undersökning är att skapa en audiovisuell installation vilket mäts av en fokusgrupp för att se om fenomenet Immersion uppnås hos informanterna. Det är informanternas kollektiva och subjektiva upplevelse av installationen som ligger till grund för studiens resultat och berör frågor inom det audiovisuella området. Installationen undersöks i förhållande till rummet den tar plats i som en viktigt påverkande aspekt. Studien ska ses på som ett förslag för hur fenomenet Immersion kan uppnås genom audiovisuella verktyg. Alltså är detta en studie som inte försöker nå en absolut sanning genom undersökningen utan olika resultat kan nås även om genomförandet av installationen skulle försökas återskapas. Resultaten tyder på att Installationen kändes Immersiv och nåddes genom projektionskonstformen och spatialt 3D ljud. Samt att andra aspekter och egenskaper som att installationens fysiska form, vilket bestod av genomskinligt tyg som omringade informanterna, påverkade deras Immersion positivt genom att avskärma deras perception. Det presenteras även andra aspekter och egenskaper som påverkade informanternas upplevelse av Immersion positivt men även resultat som påverkade upplevelsen negativt, vilket är lika viktigt för vidare forskning och som bidrag till det kunskapsområdet. Styrkan i undersökningen är presentationen av installationens genomförande men framförallt resultatet som bidrar med förståelse och perspektiv till ett svårformulerat intresseområde. Svagheten ligger i och med att fokusgruppdiskussioner och kvalitativa underökningar inte går att generaliseras, samt så är validiteten svår att styrka. Ytterligare en svaghet är att bara en fokusgrupp användes för studiens undersökning vilket gör det svårt att säkerställa resultatets giltighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)