Barns relationsskapande i flerspråkiga barngrupper

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Ermina Brnjak; Hanni Lindeberg; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med vårt examensarbete är att bidra med kunskap om relationer i en flerspråkig barngrupp mellan barn. Flerspråkighet är ett aktuellt ämne på grund av internationaliseringen av Sverige och resten av världen. Vår teoretiska utgångspunkt för studien är den relationella pedagogiken, som är ett relativt nytt perspektiv att använda sig av i forskning gällande förskola. Tidigare forskning inom relationell pedagogik har inte fokuserat på relationerna mellan barnen och inte heller på flerspråkighet. Det var en stor anledning till varför vi genomförde denna etnografiska studie med just detta teoretiska perspektiv. Den metod vi har valt för att genomföra vårt examensarbete är en kvalitativ etnografisk studie. Den bestod av ca 10 observationer som vi delat upp på två olika förskolor. Resultaten visade hur normerna på förskolan formade skapandet av relationer i de flerspråkiga barngrupperna men att resultaten skiljde sig åt på de två studerade förskolorna. Att resultaten skiljde sig åt berodde delvis på pedagogernas förhållningssätt men även på miljöns utformning och materialet som erbjöds. Vi såg också i resultatet att barnen använde sig av kroppsspråket för att skapa en relation till varandra, när det verbala språket inte fungerade att använda samt att en del av barnen valde att använda engelska för att kommunicera när inte alla pratade svenska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)