"Ju roligare saker é, desto lättare lär man sig, ju mer tar man in." : En kvalitativ undersökning om lärares kontra elevers tankar om meningsskapande undervisning.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka vad lärare kontra elever anser att förutsättningarna är, för att upplevelsen av en meningsskapande undervisning ska infinna sig. Detta belyses utifrån två frågeställningar som fokuserar på vad eleverna upplever att meningsskapande undervisning är och vad lärarna anser vara viktiga delar i en meningsskapande undervisning. För att ta reda på detta användes kvalitativa intervjuer och undersökningsgrupperna bestod av två enskilda lärarintervjuer och fyra elevgruppintervjuer. Uppsatsen vilar på Deweys kommunikativa meningsteori och hans tankar kring det transaktionella perspektivet. Genom att interagera i kommunikativa sammanhang uppstår transaktioner som skapar mening. Resultatet konstaterar att det finns många delar som påverkar den meningsskapande undervisningen. Allt från intresse, lust och glädje inför skolarbetet, till upplägget av undervisningen och den sociala miljön mellan eleverna på skolan. Resultatet i undersökningen visade dock på varierad samstämmighet då det kommer till vad lärare och elever upplever som meningsskapande undervisning. Vissa delar såsom intresse anses av båda parter vara av betydelse medan glädje inte anses vara av betydande faktor för meningsskapande av lärarna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)