Hur får man se ut på jobbet? - Arbetsgivarens rätt att bestämma över hur arbetstagaren ska se ut på arbetsplatsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att undersöka i vilken utsträckning en arbetsgivare kan bestämma vad en arbetstagare ska ha på sig på arbetsplatsen utan att inskränka på den anställdas skydd mot att bli diskriminerad. Fokus ligger på att bena ut vad som ryms under begreppet arbetsledningsrätt när det gäller arbetstagarens utseende på jobbet samt vilka begränsningar som finns i denna fråga. En vinkel som undersöks handlar om hur krav från arbetsgivaren i fråga om klädsel och utseende på jobbet kan betraktas ur ett könsperspektiv och diskussion förs kring var gränsen går innan skilda bestämmelser för de olika könen innebär könsdiskriminering. För att nå vår slutsats har gällande rätt sammanfattats genom beaktning av de traditionella rättskällorna såsom lag, förarbeten, doktrin, sedvänja och rättspraxis i form av såväl nationella som internationella rättsfall. Efter undersökning av rättsläget dras slutsatsen att motivet bakom arbetsgivarens klädpolicy har stor betydelse för om bestämmelsen hamnar inom arbetsledningsrätten eller inte. Likaså dras slutsatsen att olika utseendekrav kan ställas på män och kvinnor utan att det kommer i konflikt med diskrimineringslagen om arbetsgivaren har ett berättigat syfte. Ett huvudinstrument i en sådan bedömning är att göra en intresseavvägning mellan arbetsgivarens syfte och arbetstagarens motiv att inte följa en klädpolicy.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)