Värdet av en värdegrund

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Värdegrunder är idag en naturlig del av många moderna organisationer. Fördelar som att värdegrunden kan vara vägvisande och grund för beslut lyfts ofta fram i nuvarande forskning (Lencioni, 2002; Philipson, 2011). På senare år har även kritik riktats mot värdegrundsarbete och viss forskning menar att det är slöseri med både tid och pengar (Alvesson, 2015). Det är emellertid svårt att fastslå hur mycket värdegrunden faktiskt bidrar i medarbetares dagliga arbete och empirisk forskning saknas på området. I denna studie är syftet att öka förståelsen för värdegrund och värdeord samt undersöka vilken praktisk betydelse värdegrund och värdeord har ur ett medarbetarperspektiv. Studien utgår från en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer legat till grund för den empiriska insamlingen. Totalt genomfördes nio intervjuer med chefer och medarbetare från både den privata och offentliga sektorn. Frågorna som besvaras i studien är: - Hur uppfattas värdeord och värdegrund ur medarbetares och chefers perspektiv och hur hjälper värdeord och värdegrund medarbetare som ett redskap i det dagliga arbetet? - Hur formas värdegrund och värdeord i en organisation? - Hur delaktiga är medarbetarna i framtagandet av värdegrunden och i det kontinuerliga arbetet med värdegrunden? Den förstnämnda frågan har varit vår huvudfrågeställning och de två nästkommande är ytterligare två frågor vi avser att besvara för att uppnå vårt syfte med studien. Studiens slutsatser är att värdegrunden och värdeorden ofta formas av en ledning vid enstaka tillfällen där medarbetarnas delaktighet är högst begränsad. Ytterligare ett resultat i studien är att värdegrunden och värdeorden används som en form av internt verktyg som medarbetare kan använda i diskussioner mot exempelvis en överordnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)