Elever i behov av särskilt stöd inom slöjden - hur slöjdlärare arbetar för att dessa elever ska nå målen

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Syftet med arbetet är att undersöka hur ett mindre antal slöjdlärare i grundskolan arbetar med elever ibehov av särskilt stöd.Huvudfrågan består av att ta reda på hur dessa slöjdlärare definierar elever i behov av särskilt stöd ochsedan hur de arbetar för att eleverna ska nå målen i slöjd.Metod och material. Syftet besvaras genom ett antal kvalitativa djupintervjuer med verksammaslöjdlärare. Resultatet baseras på deras svar gällande elever i behov av särskilt stöd och slöjd.Resultatet, visade att slöjdlärarna hade skilda tolkningar om hur de definierar elever i behov av särskiltstöd. Majoriteten av slöjdlärarna i studien uppgav att de kunde möta elevernas svårigheter i klassen men attde gärna hade velat arbeta med mindre slöjdgrupper. Lärarna uppgav att slöjden inte var högt prioriteradnär det gällde arbetet med elever i behov av särskilt stöd fast de flesta av lärarna ville arbeta integrerat medkärnämnena för att underlätta elevernas fortsatta lärande.Betydelse för läraryrket: Studien är betydande då den uppmärksammar slöjden, ett ämne som baserarundervisningen efter elevernas individuella behov och förutsättningar. Slöjdlärarna i studien delar med sigav olika arbetssätt som fungerar för dem i sin undervisning samtidigt som de berättar vad som fungerarmindre bra. Arbetet ger olika synsätt på hur arbetet kring elever i behov av särskilt stöd bedrivs i slöjden.1

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)