Influerad av influencers

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Författare: Sandra Waldt; Michaela Eliasson; [2022]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning: Titel: Influerad av influencers. Universitet och program: Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Service Management, Retail. Författare: Michaela Eliasson & Sandra Waldt Handledare: Åsa Friberg Problemområde: Under 2016 ägnade sig unga individer cirka sex timmar om dagen på sociala medier, däribland Instagram, som är en av de mest dominerande sociala medier-plattformarna. Sociala medier har fått en allt större roll och influencers växer fram. Deras arbete går ut på att exponera och samarbete med varumärken för att få människor att konsumera det som visas upp. Personer som identifierar sig som en influencer använder personlig kontakt, genuinitet och pålitlighet för att etablera trovärdighet hos följarna som sedan kan påverkas i form av förändrat köpbeteende och identitetsskapande inom mode. Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka hur svenska influencers på Instagram kan ha påverkan på unga killar och tjejer i åldern 16-25 år i deras identitetsskapande och köpbeteende inom modebranschen och sedan identifiera om det finns skillnader i hur de olika könen kan påverkas. Frågeställningar: Hur kan svenska influencers på Instagram ha påverkan på unga killar och tjejer i deras identitetsskapande och konsumtionsbeteende i form av köpbeteende inom modebranschen? Finns det skillnader i hur de olika könen kan påverkas av svenska influencers på Instagram när det gäller identitetsskapande och konsumtionsbeteende i form av köpbeteende inom modebranschen och hur ser isåfall skillnaderna ut? Teori: Identitetsskapande, konsumtionsbeteende, influencer marketing, genus och medier och influencers påverkan beroende på kön. Urval: Målstyrt urval bestående av killar och tjejer i åldern 16-25 år som är aktiva på instagram. Metod: Metoden för den här studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod i form av nio djupintervjuer. Empirin från intervjuerna är underlag för analys och slutsatser med svar på frågeställningarna. Slutsatser: Studiens slutsatser är att influencers har en påverkan på unga tjejer och killar, men som är extra påtagligt hos tjejer när det kommer till både konsumtionsbeteende och identitetsskapande av svenska influencers på Instagram inom modebranschen. Nyckelord: Identitet, köpbeteende,konsumtionsbeteende influencer, influencer marketing, Instagram, genus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)