Typiska fysiska tecken på att barn far illa som röntgensjuksköterskan kan upptäcka i sin yrkesroll

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

Sammanfattning: Röntgensjuksköterskan träffar i sin yrkesroll barn som skadat sig på olika sätt och är den första personen inom vården som träffar patienten och ser röntgenbilderna vid samma tillfälle. Socialtjänstlagen fastställer att anställda inom hälso- och sjukvård ska anmäla till socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker barnmisshandel. Syftet med denna studie är att beskriva typiska fysiska tecken på barnmisshandel som röntgensjuksköterskan kan upptäcka i sin yrkesroll. Metoden som använts är en litteraturöversikt med ett systematiskt tillvägagångssätt. Två kategorier, med tillhörande subkategorier, skapades efter att artiklarna analyserats. De kategorier som presenteras är inre och yttre fysiska tecken på barnmisshandel. Subkategorierna är frakturer, hjärnskada och tillväxtlinjer samt brännskador och blåmärken. Det finns inga typiska fysiska tecken som på egen hand fastställer barnmisshandel men de är en del av en sammanvägd utredning när misstanke uppstår. Det finns typiska fysiska tecken som förekommer i hög grad hos misshandelsfall men som även förekommer vid olycksfall. Det finns även typiska fysiska tecken som har stark koppling till barnmisshandel men har låg prevalens generellt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)