CSR inom mejeri- och klädbranschen : En kvantitativ studie om konsumenters åsikter kring CSR inom två olika branscher

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Implementation av ett CSR-engagemang innebär stora ekonomiska påfrestelser på ett företag vilket kan visa sig vara problematiskt för företag då konsumenterna uppger att de är villiga att överväga CSR men när det gäller verklig konsumtion är det få konsumenter som tar hänsyn till CSR. Syftet med denna uppsats är därför att kartlägga åsikterna om företags CSR inom mejeribranschen och klädbranschen hos konsumenter i Stockholm län. Frågeställningarna för denna uppsats är “anser svenska konsumenter att det är viktigt med CSR inom mejeribranschen respektive klädbranschen??” samt “vilka CSR-faktorer anser svenska konsumenter påverkar deras köp mest inom mejeribranschen respektive klädbranschen?”. Arbetet i studien är grundat i en kvantitativ undersökning där 307 respondenter deltog i en enkätundersökning. För att studera resultatet av enkätundersökningen har arbetet utgått ifrån teorier inom CSR och konsumentbeteende. Utifrån resultatet kan man konstatera att respondenterna anser att det är viktigare med CSR inom mejeribranschen än inom klädbranschen samt att de faktorer som respondenterna anser påverkar deras köp mest är smak eller utseende, beroende på branschen. En slutsats som kan dras utifrån resultatet är att CSR är viktigare för kvinnor än för män inom respektive bransch, samt att konsumenterna inte anser att CSR faktorer är det som har störst påverkan på deras köp inom respektive bransch. Slutligen kan slutsatsen om att respondenterna anser att CSR faktorer har större påverkan på deras köp inom mejeribranschen än i klädbranschen, bortsett från arbetsförhållanden som anses påverka mer inom klädbranschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)