En fallstudie om affärsmodellens påverkan på implementering av systemiska innovationer i byggbranschen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Innovation länge har ansetts vara en utav nyckelfaktorerna till ekonomisk tillväxt, högre levnadsstandard, konkurrenskraft, ökad produktivitet och en hållbar utveckling för företag och industrier. Trots att innovation driver tillväxt och konkurrenskraft har byggbranschen länge blivit kritiserad för deras låga innovationsvilja i jämförelse med andra branscher. En typisk innovation i byggbranschen är systemisk och denna innovation sägs vara en av de innovationstyper som leder till bäst produktivitetsvinster i byggbranschen. Implementeringen av innovationer i byggbranschen har visats vara svårt, detta då värdeflödeskedjan är fragmenterad och kunskap, teknologi och färdigheter är utspritt i flera organisationer vilket gör en förändring till en icke-trivial process ur ett nätverksperspektiv. Varje innovation behöver också en lyckad affärsmodell. Studiens syfte har därför varit att undersöka hur affärsmodellen påverkar implementering av systemiska innovationer i byggbranschen.
För att besvara studiens syfte genomfördes en fallstudie. Studien gjordes med en induktiv forskningsansats och med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Personer med ledande befattning i fyra utvalda byggprojekt i Norra 2-etappen i Norra Djurgårdsstaden intervjuades. Gemensamt för de fyra byggprojekten var att de alla implementerade den obligatoriska systeminnovationen BLC. Personer från BLC och kommunen intervjuades också. Studien resulterade i en kartläggning av hela BLC:s affärsmodell uppdelat på nio aspekter: Strategimodell, Resursmodell, Nätverksmodell, Kundmodell, Marknadserbjudande-modell, Intäktsmodell, Tillverkningsmodell, Inköpsmodell och Finansiell modell. I studien visade det sig att Resursmodell, Kundmodell, Marknadserbjudande-modell och Finansiell modell är särskilt viktiga (och utmanande) aspekter att ta hänsyn till för systemiska innovationers affärsmodell.
Studiens slutsatser implicerar att Innovationens affärsmodell är en viktig faktor vid implementering av innovationer, och även ett viktigt teoretisk bidrag då studier om systemiska innovationers affärsmodell saknats. Studiens slutsatser innebär också att utvecklare av innovationer i byggbranschen har försetts med praktiska verktyg för att implementera innovationer och utforma en lämplig affärsmodell för innovationen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)