Det oanvända verktyget SAP BI

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Informationssystem är något som företag använder för att bättre hantera i stort sätt allaaspekter av verksamheten. Företag investerar stora summor pengar på nya system samtutveckling av befintliga system i en strävan efter bättre konkurrenskraft. Idag försöker mångaföretag att komma åt ”Business Intelligence” aspekten av deras informationssystem, menkunskapen om detta område är det inte många som besitter. En del informationssystem, elleraffärssystem(ERP) som det även kan kallas, är väldigt omfattande när det kommer till trenderoch utveckling inom IS(Informationssystem) och BI (Business Intelligence)områdena. SAP ärett av dessa ERPn som anses vara en av världens största affärssystem. Företag som Pfizer och Volvo lyckas använda SAP och dess funktionalitet för att utföra sinauppgifter inom de kunskapsområdena som användare besitter. Detta kan vara kunskaper omförvaltning eller processhantering vid tillverkning och dylikt. Problemet uppstår vid deaspekter av SAP som ingen eller få på företaget har kunskap om, vilket i detta fall är själva BIaspekten.Området ”BI” är någon som SAP tar hänsyn till, men till vilken utsträckning? Finns detanledningar till varför individer på företag som Pfizer har problem med att använda verktygetSAP BI ? Och framförallt, vad kan göras åt saken?För att besvara dessa frågor så användes en systematisk litteraturstudie för att hitta relevantforskning som tar upp faktorer som berör dessa frågor. Detta i kombination med intervjuer avpersoner som jobbar på ekonomiavdelningen på Pfizer som försöker använda verktyget. Undersökningen hittar att olika modeller kan förklara användares acceptans av BI och medhjälp av faktorer som förekommer i dessa modeller samt jämförelse med förda intervjuer såskapas en modell. En modell med syftet att fokusera på relationen mellan icke experter av BIoch designkrav som behövs för att icke experter enklare ska kunna använda BI i deras arbete. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)