Mellan hat och kritik : En begreppsutredning av islamofobi

Detta är en L2-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Författare: Johan Lind; [2016]

Nyckelord: islamofobi begreppsutredning begreppsanalys;

Sammanfattning: Med jämna mellanrum uppstår diskussioner där islams/muslimernas närvaro uppfattas vara problematisk, vilket brukar aktualisera begreppet islamofobi. Att fastställa vad som tillhör en hatisk och tillika sinister inställning gentemot muslimer och vad som utgör en uppriktig men likväl välvillig kritik av särskilda föreställningar inom islam tycks emellertid vara ett brydsamt företag. Ett utredande av begreppets innebörd är följaktligen angeläget. Uppsatsens syfte är att systematisera och kategorisera vad forskare menar med islamofobi när de använder begreppet. Uppsatsens frågeställning lyder: Vilka variationer finns det vid definitionen av islamofobi och hur kan dessa kategoriseras? Uppsatsen är en begreppsutredande studie och materialet består av 74 vetenskapliga artiklar med ”islamophobia” i titeln. Sammanfattningsvis har materialet indelats i fem olika kategorier; de som lämnar begreppet odefinierat, en definition av islamofobi som följer den definition som görs i the Runnymede Trusts rapport, islamofobi som känsla, islamofobi som rasism och slutligen ifall det är muslimer och/eller islam som är måltavlan för islamofobi. Att begreppet islamofobi inrymmer en mångfald av definitioner torde vara problematiskt utifrån ett forskningsperspektiv.Nyckelord: islamofobi, begreppsutredning, begreppsanalys.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)