Medarbetarrepresentation i styrelse för en hållbar framtid? - En studie om medarbetarrepresentation i svenska styrelser och dess möjliga inverkan på hållbarhetsprestation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Under lång tid sågs företag som en vinstmaximerande enhet somtjänade sin aktieägare. Inte sällan kännetecknades denna relation av kortsiktighet som var ettpotentiellt hinder för hållbarhet. I samband med framväxten av hållbarhetskonceptet harföretagens roll kommit att revideras och förväntningarna från andra intressenter har ökat. Enlösning där medarbetare i egenskap av intressenter får inflytande i företag, kan vara ett sätt attfå företagen att öka sin långsiktighet, vilket i sin tur kan förbättra hållbarhetsarbetet.Syfte: Studien syftar till att undersöka hur den lagstadgade medarbetarrepresentationeni svenska bolagsstyrelser påverkar företagens hållbarhetsprestation. Samtidigt ämnar ävenstudien att kontrollera för effekten av de demografiska egenskaperna ålder genomgenerationstillhörighet samt kön.Avgränsningar: En inneboende begränsning i studien är att den ej kommer studera bolagnoterade på Nasdaq First North och Aktietorget. Ytterligare begränsning finns i att enbart tvådemografiska egenskaper undersöks.Metod: Studien utgår från ett index konstruerat av försäkringsbolaget Folksam som möjliggörjämförelse mellan företag noterade på Nasdaq Stockholm över tid. Genom en regressionsanalysundersöks företag med och utan medarbetarrepresentation åren 2007 och 2012 för att se ommedarbetarrepresentationen har någon inverkan på poängen i indexet. Utöver detta kontrollerasäven för inverkan av de demografiska egenskaperna ålder och kön genom t-test.Resultat och slutsatser: Resultaten från studien pekar på att medarbetarreprenstation har ensignifikant positiv inverkan på företags hållbarhetsprestation. Samma gäller även för åldernsinverkan på hållbarhetsprestationen, där medlemmar ur generationen Baby Boomers har ensignifikant positiv effekt. Beträffande inverkan av kön på hållbarhetsprestationen så visarresultatet på ett icke signifikant samband.Förslag till fortsatt forskning: Studien föreslår att kopplingen mellan fackföreningar ochmedarbetarrepresentanter undersöks för att se hur relationen påverkar hållbarhetsprestationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)