Leptospirosis in dogs in Lima, Peru : description of changes in serology, hematology, blood chemistry and urinalysis before and after one month of treatment

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: Uganda anses vara ett högriskland för utveckling av nya plötsligt uppdykande sjukdomar (emerging infectious diseases, EID). Grisproduktionen i Uganda har ökat drastiskt de senaste åren och en stor del av Ugandas grisar är frigående. De kan därför lätt komma i kontakt med vilda djur i deras närområde. Porcint circovirus 2 (PCV2) är ett ubikvitärt virus och etiologiskt agens för bland annat porcine multisystemic wasting syndrome (PMWS). Förutom att infektera tamgrisar över hela världen så har PCV2 också visats kunna infektera vildsvin. PCV2 används i den här studien som ett modellvirus för transmissionsdynamik mellan vilda och tama djur då det är spritt bland grisar över hela världen, har viss genetisk variation och har hittats på både tama och vilda grisar. Målen för den här studien var att undersöka sjukdomstranmissionsdynamiken mellan vilda och tama djur i Uganda med PCV2 som modell, som ett led i EID-övervakningen, samt att uppskatta prevalensen av PCV2 bland domesticerade grisar i Uganda. Nittioen tamgrisar runt Murchison Falls nationalpark provtogs och analyserades med SybrGreen RT-PCR med avseende på tre olika PCV2 genogrupper, SG1, SG2 och SG3. Försök att fånga vårtsvin gjordes men tyvärr utan framgång. Därför kunde inte heller några slutsatser angående sjukdomstransmission mellan vilda och tama grisar dras. Alla tamgrisprover var negativa på PCR för SG1 och SG2 men för SG3 fanns en punktprevalens på 77%. SG3 är även känd som PCV2b och är den vanligaste genotypen av PCV2 i de flesta andra länder. PCV2b är även den genogrupp som mest associerats med PMWS. För framtida studier kan både Uganda och tama och vilda grisar vara viktiga områden att studera. Dels för att öka förståelsen för sjukdomstranmissionsdynamiken mellan tama och vilda djur och dels för EID-övervakning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)