Effekter av fysisk aktivitet som prevention vid utbrändhet : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund Hälsa innebär att inneha ett fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom. Utbrändhet förekommer efter en lång period av stress och kan ses som ett första stadie till utmattningssyndrom. Vid utbrändhet finns det en minskad motståndskraft mot stress, som även beskrivs vid låg känsla av sammanhang (KASAM). Stress gör vissa individer sjuka medan andra som utsätts för ännu mer stress fortsätter att vara friska. Utbrändhet definieras som depersonalisation, emotionell utmattning och minskad personlig prestation. Utbrändhet har många konsekvenser och orsakar lidande för individen. Syftet med prevention är att förhindra att sjukdomar bryter ut genom att påverka individens levnadsvanor. Sjuksköterskan ska ta till vara på det friska hos patienter och kunna identifiera hälsorisker och förebygga dem. Likväl ska sjuksköterskan motivera till förbättrade levnadsvanor för att förhindra ohälsa. Den fysiska aktiviteten medför både omedelbara och långvariga positiva effekter. Fysisk aktivitet har betydande positiva effekter när det kommer till att förebygga, behandla och lindra sjukdom. Syfte Syftet var att beskriva effekter av fysisk aktivitet som prevention vid utbrändhet. Metod Metoden som valdes för uppsatsen var en litteraturöversikt. Nitton artiklar hittades genom sökningar i PubMed, CINAHL och PsycInfo samt genom manuella sökningar. Artiklarna har kvalitetsgranskats och analyserats med en integrerad analys som sedan sammanställdes i resultatet. Resultat Genom dataanalysen framkom åtta kategorier. Huvudfynden var att fysisk aktivitet hade effekter på livskvalitet, välbefinnande, mental motståndskraft, utbrändhet, emotionell utmattning, fatigue och mentala symtom. Slutsats Fysisk aktivitet hade effekt på flera områden vid utbrändhet. Det behövs mer forskning inom området för att ta reda på hur mycket träning som behövs och vad för typ av träning. Sjuksköterskan behöver kunskap om prevention och förebyggande åtgärder. Genom att förstå vilka effekter fysisk aktivitet har på utbrändhet kan sjuksköterskan stötta patienten innan insjuknandet av utmattningssyndrom. Fysisk aktivitet hade positiva effekter på utbrändhet och kan därigenom sannolikt förebygga utmattningssyndrom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)