Ledarskap på distans : Hur påverkar ledarskapsstilar anställdas prestation under distansarbete?

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Wenwen Qiu; Arij Abdisalam; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Distansarbete har blivit allt vanligare i samhället, speciellt under 2020då det har varit utbrott av Covid-19. Hur en god arbetsprestation kanupprätthållas även vid distansarbete blir en utmaning både för ledareoch medarbetare. Studien avser bidra till en ökad förståelse fördistansledarskap och mer specifikt hur relationsorienterad- ochuppgiftsorienterad ledarstil påverkar uppgiftsbaserad- och kontextuellprestation hos medarbetare under distansarbete. Studien genomfördesmed en kvantitativ metod genom webbenkäten där 75 respondenter frånett It-företag och ett multinationellt teknikföretag deltog. Medanbivariata korrelationer visade på signifikant positiva samband mellanbåda formerna av ledarstil och uppgifts- och kontextuell prestationvisade resultaten av hierarkiska multipla regressionsanalyser att endastuppgiftsorienterad ledarstil predicerade uppgiftsbaserade prestation.Ingen av ledarstilarna predicerade kontextuell prestation efter atthänsyn tagits till ålder, kön och arbetssituation. Slutsats i denna studieär att vid distansarbete anses uppgiftsorienterat ledarskap varaavgörande för anställdas uppgiftsbaserade prestation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)