Samverkan mellan myndigheter : gemensam satsning för minskad ohälsa

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Ergonomi

Sammanfattning: Samverkan är ett ständigt aktuellt ämne som ofta diskuteras i samhällsdebatten och ses som en lösning på många problem. När sjuktalen ökade i början av 2000-talet, fattade regeringen beslut om att avsätta medel för projekt inom och mellan myndigheter som ett steg på vägen mot att lösa problemen. Sjukskrivningstalen sjönk sedan mellan åren 2002 och 2010 för att åter vända uppåt. Idag behövs fortfarande åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och få ner ohälsotalen i samhället. Denna uppsats beskriver samverkan i ett samarbetsprojekt avseende hälsonyckeltal. Huvudsyftet är att identifiera förutsättningarna för Centrogruppens samarbetsprojekt och studera samspelet mellan de deltagande myndigheterna. Ett andra syfte är att i teoridelen göra en litteraturgenomgång och beskrivning av begreppen samverkan, samarbete och närliggande begrepp. Det tredje syftet är att beskriva och analysera de bestående resultaten av samarbetsprojektet. I ett människa-teknik-organisation (M-T-O) och arbetsmiljöperspektiv är det intressant att se om samverkan mellan organisationer kan bidra till en bättre arbetsmiljö och minskande sjuktal. Uppsatsen är skriven under två perioder, där jag under den första delen följde Centromyndigheternas Hälsobokslutsprojekt och i den andra delen följde upp hur det gick med myndigheternas användning av nyckeltalen. Genom deltagande observation, kombinerat med individuella intervjuer, studerade jag myndigheternas samverkan under projekttiden. Utifrån den teoretiska bakgrunden om vilken plattform som behövs för ett lyckat samarbete skattade och beskrev deltagarna projektarbetets förutsättningar utifrån parametrarna; tillit, jämlika relationer, tid och resurser samt externt stöd. Resultatet visade att det fanns goda förutsättningar för projektet som också genomfördes enligt plan och levererade en slutprodukt, bestående av förslag på gemensamma hälsonyckeltal och en rapport. Sett över tid kan det ändå konstateras att hälsonyckeltalen inte fick det genomslag och den användning som avsetts, eftersom endast två av myndigheterna använder nyckeltalen i sin redovisning. De främsta skälen till att nyckeltalen inte kom att användas på det sätt som initialt var planerat uppges vara omorganisation av verksamheten, svårigheter med den digitala överföringen samt byte av medarbetare på vissa nyckelpositioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)