Kontrollerad tillit : Linjechefers syn på tillitsbaserad styrning, uppföljning och kvalitetsutveckling.

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

Sammanfattning: Innebörden i regeringens satsning på tillitsbaserad styrning är att medarbetarnas erfarenhet och verksamhetsnära kunskap på ett bättre sätt ska tas tillvara och att behovet av kontroll ska balanseras mot förtroende för medarbetarna. Att släppa på detaljstyrningen och lämna mer handlingsutrymme till medarbetarna går väl i takt med teorin om offensiv kvalitetsutveckling. I en organisation där ansvar och befogenheter delegeras till medarbetarna känner de motivation, resultaten förbättras och ledningen får till följd av detta ett än mer ökat förtroende för dem. Minskad detaljstyrning betyder dock inte att man helt kan släppa på kontrollen. Kontrollsystem är viktiga  då det är genom dem som ledningen kan tillse att medarbetarna agerar och presterar i linje med verksamhetens mål. Syftet med uppsatsen har varit att skapa kunskap om hur linjechefer uppfattar att  relationen mellan tillit och kontroll kan antingen bidra till eller hindra kvalitetsutveckling inom myndigheter. I studien har utforskats om det finns några teoretiska likheter mellan den tillitsbaserade styrningen och offensiv kvalitetsutveckling. Studien har haft en kvalitativ forskningsansats och metoden för datainsamling har varit semistrukturerade, berättande intervjuer.  Slutsatserna är att de intervjuade cheferna anser att ökad tillit bidrar till kvalitetsutveckling, att tydliga ramar främjar tillit samt att tillit inte är synonymt med brist på styrning. Cheferna lägger vikt vid att finnas till hands när det behövs och menar att det är lättare både för dem själva och för medarbetarna att ta ut svängarna när gränserna för handlingsutrymmet finns tydligt angivna. Studien bidrar till en bättre förståelse för hur linjechefer på en statlig myndighet ser på tillit och kontroll. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)