Kan alla typer av immateriella rättigheter utgöra en verksamhetsgren?

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: I Sverige samt internationellt är företagskoncerner någonting som är frekvent förekommande. När aktiebolag växer och expanderar blir det allt vanligare att de sätter upp en koncernstruktur som i längden hjälper bolagen att fortsätta tillväxten. I dessa fall är det viktigt för ett företag att ha god förståelse för de skatterättsliga konsekvenserna som kan förekomma, saknar ett skattesubjekt förutsebarhet vid tillämpning av skatterättsliga regler kan det leda till ekonomiska påfrestningar för företaget. När en koncern ska överföra tillgångar mellan bolagen eller när en omstrukturering sker, är det inte helt ovanligt att begreppet verksamhetsgren blir aktuell. Vad som faktiskt anses utgöra en verksamhetsgren enligt definitionen i 2 kap. 25 § IL har varit ett ämne som skapat flera olika tolkningsproblem och medfört att flera förhandsbesked begärts från SRN samt att mål tagits upp till HFD. Det kom år 2010 ett förhandsbesked från SRN som beslutade att två typer av immateriella rättigheter kan utgöra en verksamhetsgren. Men trots detta beslut finns det rum att utreda om alla typer av immateriella rättigheter kan utgöra en verksamhetsgren. Med anledning av detta kommer denna studien främst att försöka undersöka om alla olika typer av immateriella rättigheter har möjlighet att utgöra en verksamhetsgren enligt 2 kap. 25 § IL. För att försöka besvara detta kommer en genomgående förklaring ske av hur ett aktiebolag ser ut samt hur en omstrukturering påverkar företag. Studien kommer även jämföra fyra olika rättsfall som behandlar begreppet verksamhetsgren, för att kunna försöka uppnå klarhet inom ämnet. Det ställs höga krav på lagstiftaren för att försöka uppnå en förutsebarhet i lagen, detta föranleder att en diskussion inom ämnet kring att begreppet verksamhetsgren som preciseras i 2 kap. 25 § IL kan anses vara för vag. Studien kommer att utreda kring de rättssäkerhetsaspekter som kan förekomma om en lag är vag samt om den fungerar ihop med viktiga rättsprinciper inom skatterätten. Det blir därför viktigt att i studien utröna om det finns några rättssäkerhets- och praktiska problem med termen verksamhetsgren. För att besvara den frågan kommer det i studien diskuteras kring legalitetsprincipen, neutralitetsprincipen och lagtolkning, då de är centrala för att besvara frågan om det finns rättssäkerhets- och praktiska problem med begreppet. Problematiken som kan uppstå med att begreppet verksamhetsgren inte förklaras tydligt i lagtext kan leda till flertalet problem för rättstillämparen och det kan även bidra till att enskilde utsätts för skattemässiga konsekvenser med anledning av att det saknas förutsebarhet i lagrummet. Studien kommer med stöd av ett analyskapitel och en slutsats belysa för läsaren om alla olika typer av immateriella rättigheter faktiskt kan utgöra en verksamhetsgren i enlighet med 2 kap. 25 § IL. Studien kommer även att besvara om det finns eventuella rättssäkerhets- och praktiska problem med begreppet verksamhetsgren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)