Kvinnorna i Stockholm under reglementeringstiden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Uppsatsen avhandlar den s.k. reglementeringstiden (år 1812-1918) då regleringar infördes för att hindra spridningen av veneriska sjukdomar. Den fokuserar på Stockholm och på hur dessa regleringar drabbade kvinnor under denna tid samt belyser detta ur ett genusperspektiv. Den ger en kort bakgrund till Sverige samt kvinnornas situation under 1800-talet. Sedan avhandlas regleringarna under denna tid i kronologisk ordning, med ett kort avbrott för att beskriva bordellverksamheten i Stockholm under denna tid. Det inleds med en beskrivning av uppkomsten av den första regleringen, 1812 års cirkulär, samt dess syfte och bakgrunden till dess införande. Det beskrivs också i viss utsträckning hur diskussionen kring denna fråga går och vilka grupper i samhället som är inblandade. Samma process tillämpas på de två senare regleringarna, 1847 års reglering samt 1859 års reglering, också känt som Prostitutionsregleringen. Utifrån detta förs sedan en diskussion om regleringarnas utveckling. Vad som belyses är framförallt allt om det har skett en förskjutning från ett preventivt medicinskt syfte till ett moraliskt samt hur kvinnors frihet i det offentliga rummet begränsas mer och mer för varje ny reglering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)