Unga vuxna och användandet av sociala medier : Tankar och reflektioner av att ständigt vara uppkopplad.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: I åldersgruppen 16–25 år är internet den starkaste informationskällan. Denna åldersgrupp är även de främsta användarna av sociala medier. Sociala medier kan medföra en hel del positiva effekter. Men studier har också visat att användning av vissa sociala medier kan ha negativa hälsoresultat för unga vuxna.  Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera unga vuxnas reflektioner, tankar och upplevelser kring sociala medier och dess användning. Åldrarna i undersökningen är 15–30 år.  Design och metod: Studien utfördes via en kvantitativ tvärsnittsstudie med hjälp av enkäter via Facebook, enkäten var utformad med 16 frågor om hur unga vuxna använder sociala medier, varför och hur mycket. Enkäten låg ute på Facebook i tre dygn och genererad totalt 142 svar.  Resultat: Resultaten som framkom utav enkäten visade att alla förutom en använde sig av sociala medier. Det är nästan dubbelt så många kvinnor som män som har svarat på enkäten. De allra flesta använder sig av sociala medier ca en till fyra timmar om dagen. Men de framkommer också attityder och upplevelser kring sociala medier.  Slutsats: Många unga vuxna använder sig av sociala medier flera gånger om dagen, där de ständigt får ta del av andras värderingar och normer. Sociala medier berör unga vuxna på olika sätt och i olika utsträckning. De flesta påverkas positivt eller negativt eller till och med både och men trots detta använder de allra flesta sociala medier i alla fall.  Denna studie svarar dock inte på varför eller på vilka sätt sociala medier påverkar oss eftersom det inte har varit studiens syfte att undersöka detta. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)