Du är perfekt precis som du är! – Hur elever med ADHD karaktäriseras i barnlitteratur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Enligt läroplanen ifrån Skolverket har alla elever rätt till en likvärdig utbildning, oavsett om eleven är i behov av särskilt stöd eller inte. Skolverket betonar även att med en likvärdig utbildning menas inte att all undervisning utformas eller ser ut på samma sätt för alla. Med denna uppsats är syftet att se hur elever med ADHD karaktäriseras i barnlitteratur och detta görs genom en kvalitativ textanalys utifrån fyra utvalda barnböcker. Analysen gjordes utifrån utvalda handböcker som är skrivna för pedagoger, vårdnadshavare och lärarstudenter för att ge en bredare syn på ämnet. Det framtida syftet blir att användning av uppsatsen ska resultera i bredare kunskap och bidra med konkreta tips på arbetsmetoder för lärare som arbetar med elever med ADHD. Forskning visar att det är förståelse och kunskap kring diagnosen som gör att undervisning av dessa elever brister i dagens skola. Textanalysen görs på fyra barnböcker varav två har pojkar som huvudkaraktärer och två har flickor som huvudkaraktärer. Detta betyder att uppsatsen har en komparativ aspekt då dessa böcker jämförs utifrån ett genusperspektiv. Det är viktigt att framföra denna aspekt därför för att forskningen visar att det finns könsskillnader vid utredningen av diagnosen ADHD. Slutsatsen för denna analys blev att det finns könsskillnader i barnlitteratur som framställer elever med ADHD och att det mesta av framställningarna stämmer överens med facklitteraturen. Resultatet visar även att det går att använda böcker som illustrerar dessa elever för att bidra med kunskap och förståelse för diagnosen till både elever, vårdnadshavare och pedagoger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)