Jaktturismen i Småland : En induktiv studie om marknadsföringsaktiviteter av småländsk jaktturism

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Författare: Iza Täck; [2020]

Nyckelord: Jaktturism; marknadsföring; brand image; jakt; jaktresor;

Sammanfattning: Jakt har varit en viktig del av Sverige sedan stenåldern, även om dess karaktär har förändrats sedan dess. Eftersom jakt länge har varit en uppenbar del av Sverige uppstod intresse för fenomenet jaktturism. Studien fokuserar på jaktturism i Småland, ett landskap som det inte har skrivits så mycket om när det gäller jakt. Fenomenet är intressant att studera eftersom det finns ett fokus på naturturism i Sverige, och jaktturism borde vara en del av det. En del av den tillgängliga forskningen menar att det finns en stor efterfrågan på resor till Sverige för att jaga. Det är då intressant att se om företagen har märkt detta och om de i så fall aktivt riktar deras marknadsföring till ett specifikt land. Jag valde att fokusera studien på marknadsföring av fenomenet och vad som är unikt med jaktresor till Småland specifikt. Studiens empirier är baserade på kvalitativ datainsamling och fyra intervjuer har genomförts. Genom intervjuerna analyserades kategorier och det är dessa som ligger till grund för resultatet. Resultaten visade att respondenternas verksamhet marknadsförs på olika sätt, men att ingen av de tilltalade har en direkt strategi. De svarande var dock överens om att jakt och jaktresor i Småland är unika, främst på grund av viltpopulationen. Resultaten visade också att de fyra företagen inte har några problem att hitta gäster, men att de är noga med hur många gäster de kan ta emot.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)