Övergången till IFRS 16 : En studie av detaljhandelsföretag och flygbolag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Leasingstandarden IAS 17 har motstått en del kritik eftersom företag har kunnat ta del av fördelarna av operationell leasing då både leasade tillgångar och motsvarande skulder har effektivt hållits utanför balansräkningen med endast not-upplysningar om framtida leasing skyldigheter. Under 2005 uttrycktes oro över brist på öppenhet och information gällande leasingförpliktelser av US Securities and Exchange Commission (SEC), något som redan bekymrade investerare och andra intressenter. Som svar på kritiken initierade International accounting standards board (IASB) tillsammans med Financial accounting standards board (FASB) ett projekt i hopp om att förbättra redovisningen av leasingavtal. Den nya standarden, IFRS 16, innebär att alla operationella leasingavtal kapitaliseras och redovisas i balansräkningen, det vill säga, en modell som liknar redovisningen av finansiella leasingavtal. Således elimineras uppdelningen av leasingavtal i operationella och finansiella leasingavtal. Syftet med denna studie är genom att analysera skillnaderna mellan IAS 17 och IFRS 16, utforska vilken inverkan IFRS 16 kommer att ha på företagens finansiella rapporter och nyckeltal. Vidare utgörs syftet av att förklara hur effekterna på nyckeltal förhåller sig till jämförelseperioder särskilt vid tillämpning av den modifierade retroaktiva övergångsmetoden. I denna studie har en kvalitativ ansats i kombination med ett induktivt angreppssätt tillämpats. Undersökningen har genomförts på ett fiktivt bolag samt åtta årsredovisningar från åtta olika företag inom detaljhandel och flygbranschen. Vad gäller de verkliga företagen har datamaterialet som extraheras från årsredovisningarna bearbetats med hjälp av den konstruktiva kapitaliseringsmodellen utformad av Imhoff, Lipe och Wright (1991, 1997) och modifierad av Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008). Utifrån studiens undersökning blir det tydligt att IFRS 16 handlar om öppenhet och delgivning av information. IFRS 16 inverkan på resultat- och balansräkningen leder till att nyckeltal som bland annat soliditet, skuldsättningsgrad, räntabilitet på eget- och totalt kapital och genomsnittlig skuldränta påverkas. Användare av finansiella rapporter använder dessa nyckeltal för att identifiera problemområden samt möjligheter inom ett företag. Vi finner att kapitaliseringen av operationella leasingavtal förser användare av finansiella rapporter med mer verklighetstrogen information. Vidare bidrar studien till en djupare förståelse för hur och varför en del nyckeltal kommer att påverkas av IFRS 16 i förhållande till jämförelseperioder. Studien bidrar även till att förstå relevansen av IFRS 16 och hur denna standard bidrar till redovisningens informationsvärde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)