Förlossningsbarnmorskors psykosociala arbetsmiljö under Covid-19 - En kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Malin Svanberg; [2021-08-20]

Nyckelord: Barnmorska; Covid-19; psykosocial arbetsmiljö;

Sammanfattning: Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för anställdas hälsa och påverkas bland annat avbalansen mellan krav och kontroll samt av känslan av meningsfullt och hanterbart arbete.I Arbetsmiljölagen (1977:1160) och författningssamlingarna 2001:1 samt 2015:4 reglerasarbetsgivarens förpliktelser om att främja en god arbetsmiljö och förebygga psykisk ochfysisk ohälsa. I HR-funktionen ingår bland annat att stötta chefer i hur dessa lagar och reglerföljs och integreras på arbetsplatsen.Covid-19 medförde att många arbetsplatser fick göra snabba och stora förändringar iarbetssätt. Denna studies syfte har varit att undersöka hur förlossningsbarnmorskor uppleveratt deras arbetssituation har förändrats under Covid-19 och därtill vad i den psykosocialaarbetsmiljön som påverkats av nya rutiner och arbetssätt.Metoden som har använts för att samla empiri till studien är semistrukturerade intervjuer ochtotalt har fem förlossningsbarnmorskor intervjuats. De teoretiska grunderna som använts ärKarasek och Theorells Krav-kontroll-stödmodell samt Antonovskys KASAM.Tidigare forskning visar att vårdpersonal riskerar att drabbas av psykisk ohälsa till följd avden nya arbetssituation som Covid-19 medfört och denna studies resultat visar attrespondenterna känt stress och oro, upplevt lägre kontroll och högre krav samt minskat socialtstöd under pandemin. Vidare har studien funnit ett starkt samband mellan den fysiska och denpsykiska arbetsmiljön och hur den fysiska arbetsmiljön påverkar respondenternas psykiskahälsa. Skyddsutrustningen barnmorskorna använt under året har både lett till oro och stressgenom att den riskerat att ta slut och även till obehag och smärta.Slutsatsen blir därmed att respondenternas arbetssituation har förändrats på ett sådant sätt attderas psykosociala arbetsmiljö påverkats negativt. Avgörande faktorer som framkommit ärbristen på kommunikation och lättillgänglig information, bristande socialt stöd frånarbetsgivare, brist på bemanning, brister i den fysiska arbetsmiljön samt hög arbetsbelastning.Studien har dock funnit att respondenterna upplever ett högt socialt stöd från kollegor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)