Skador på häst orsakad av stallinredning - antal och typ av skador

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Sammanfattning: I djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning kan man läsa att inredning inte får skada hästen. Men då det i dagsläget inte finns någon registrering på antalet skador orsakade av stallinredning är det svårt att säga vilken inredning som orsakar flest olyckor. Därifrån kom idén till detta examensarbete som består av en enkätstudie, djupintervjuer av hästägare som haft hästar som skadat sig på inredning samt intervjuer med tre veterinärer. Enkäten gjordes elektroniskt och publicerades via banner på tidningen Ridsports hemsida, via fyra avelsföreningars hemsidor och på Svensk galopps hemsida samt genom mailutskick. Med stallinredning syftas i detta arbete boxgaller, mellanväggar, fönster och täckeshängare. Syftet med arbetet är att få fram ett underlag för förebyggande av skador på häst orsakade av stallinredning och byggnadsdetaljer. Totalt svarade 391 hästhållare med 12,1 hästplatser i snitt på enkäten. Tjugo procent av dem som svarat hade haft hästar som skadat sig på stallinredningen och 33 procent hade haft tillbud orsakat av stallinredning mellan 2002 och 2012. Av resultatet i enkätundersökningen kan man se att galler orsakar flest olyckor med 39 hästar, täckeshängare skadade 15 hästar och fönster 16 hästar. Det vanligaste var att hästen fastnade med benet/hoven i gallret. Den vanligaste skadan hästen fick av att fastna i gallret var skrubbsår. Fönster gav mest sårskador och täckeshängare gav flest käkskador. I djupintervjuerna fick hästägare som haft skadade hästar möjlighet att berätta mer ingående om hästens skada, hade skadan kunnat undvikas, daglig utevistelse etc. Av de 12 djupintervjuer som genomfördes var det olika typer av skadeorsaker som togs upp, bl. a. hade en häst rullat fast i boxen, fem hästar hade fastnat i gallret och en häst hade fastnat i mellanväggen. De flesta hästar klarade sig med mindre skador dock var det två hästar som fick avlivas på grund av sina skador. Det var svårt för veterinärerna att specifikt säga vilken typ av skada hästen kunde få av de olika inredningsdetaljerna i stallet. Men generellt så ger skador av galler sårskador men kan även ge svårare skador på senor och ligament. Vanligaste orsaken till fraktur i underkäken är troligen när hästen fastnat med käken i täckeshängaren. Fönster ger i de flesta fall djupa sårskador. Konvalescenstiden för de olika skadorna varierar från några dagar till månader. Man kan inte med säkerhet säga hur många olyckor stallinredning orsakar på hästar i Sverige. Utifrån min studie ser man att det händer olyckor av stallinredning, men det är bara ett fåtal hästar som skadas allvarligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)