Storbankernas Svar på Digitaliseringen - Hur traditionella storbanker arbetat med digitalisering på den svenska marknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Ali Al Saadie; Joel Perkhed; [2022-02-16]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Med syfte att utforska hur svenska traditionella storbanker har anpassat sig till digitaliseringen har en kvalitativ studie genomförts med en abduktiv ansats, där både respondenter med erfarenhet inom bankindustrin har intervjuats, och insamling av dokumentdata, främst i form av årsrapporter, har analyserats. Materialet har tolkats utifrån teoretisk bakgrund i dynamiska förmågor som syftar till att förstå hur en organisation kan anpassa sig till förändring. Studien visade att svenska traditionella storbanker har fått balansera nya digitala lösningar med gamla metoder för att anpassa sig till samhällsförändringen men samtidigt behålla lönsamma kunder. Adopteringen av ny teknik har gått långsamt bland kunderna som ofta tyckte det var krångligt och svårt, vilket gjort att bankerna fått balansera digitaliseringen med traditionellt arbete med kundrelationer. Bankernas digitaliseringsarbete har istället drivits av kostnadsminskningar, nya digitala konkurrenter, och planering för framtiden. Reglering på bankmarknaden har fungerat som en barriär mot nya innovativa digitala aktörer och gett bankerna tid att ställa om. Storbankerna har på senare tid satsat stora resurser på digitaliseringen och ser sig mer som IT företag idag. Efter en trög start har storbankerna börjat komma ikapp i utvecklingen och visar prov på flera dynamiska förmågor när det gäller processer för att samla in- och analysera ny kunskap, som utmynnar i nya produkter och skapar nya konkurrensfördelar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)