Jämförelse av Polar Vantage V ”Konditionstest” med direkt mätning av VO2max.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Bakgrund: Det finns flertalet modeller av pulsklockor på marknaden med funktioner som skall kunna uppskatta individens maximala syreupptagningsförmåga. En av dessa modeller är Polar Vantage V, som enligt tillverkaren kan uppskatta individens VO2max genom funktionen”konditionstest”. Testet utförs genom ett fem minuters vilotest. Testvärdet beräknas sedan från hjärtfrekvens samt personliga faktorer. Syfte: Studien jämförde Polar Vantage V uppskattade testvärde med en direkt mätning av VO2max, med frågeställningen om detta test var pålitligt och användbart i praktiken. Metod: En experimentell studiedesign användes som inkluderade 11 män samt 5 kvinnor som deltagare (N=16). Alla deltagare utförde Polar Vantage V’s konditionstest i vila, för att sedan utföra en maximal prestation utfört på löpband. För mätning av VO2max användes ergospirometri-systemet Jaeger®Vyntus CPX med halvmask. Resultat:Kendall Tau-b test visade signifikant starkt positivt samband mellan Vantage V’s testvärde och VO2max från Vyntus CPX. Wilcoxon Signed Rank test visade ingen signifikant skillnad mellan testvärdet (grupp medelvärde) från Vantage V och Vyntus CPX. Slutsats: På grund av stora individuella skillnader i testvärdet mätt med ”Konditionstestet” från Vantage V, bör individen tolka resultatet med aktsamhet. Vantage V’s ”Konditionstest” verkar emellertid kunna ge en bra uppskattning av VO2max på gruppnivå för friska vuxna i 20-36 års ålder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)