Strävan efter acceptans - Bloggars inverkan på unga flickors identitetsskapande

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Problem/Bakgrund: I dagens moderna samhälle tillbringas allt mer tid till att vara verksam inom sociala medier. Bloggar som dagligen besöks av unga flickor är ett sätt att se hur andra har det vilket influerar dem till att vilja leva ett problemfritt liv och därför är det intressant att titta närmare på om det påverkar deras identitetsskapande. Syfte: Syftet är att undersöka om unga flickors identitetsskapande påverkas av att de läser kändisars Bloggar och tar del av det glamorösa liv som exponeras i Bloggarna. Utgångspunkter och uppläggning: Studien är av fenomenologisk karaktär och tar sin utgångspunkt i teorier om det moderna samhället och identitet. Efter att ha skrivit en C-uppsats i psykologi där individens identitetspåverkan studerades (Johansson, 2012) är det utgångspunkten för att i denna uppsats titta på fenomenet ur ett sociologiskt perspektiv. Metoden är den samma, att genom en kvalitativ studie och med en fokusgrupp, bestående av sex unga flickor, tolkas och analyseras deras tankar om vad som påverkar dem i sitt identitetsskapande. Slutsatser/Resultat: Identitetsskapandet är en ständigt pågående process som hela tiden omformas i relation till det sociala nätverk som individen befinner sig i. Lättillgängligheten att idag ta del av andras glamorösa liv som exponeras i Bloggar gör framtiden osäker för unga flickor. Osäkerheten skapar en ångest om att inte passa in och inte vara accepterad av samhället för den man egentligen vill vara. Nyckelord: Blogg, identitet, strävan, osäkerhet, accepterad, flickor

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)