Psykologer inom BUP - hur talar de om sexualitet med ungdomar?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Reyhaneh Ahangaran; [2008]

Nyckelord: ungdomar; sexualitet; ungdomssexualitet; sexologi;

Sammanfattning:

Sexualitet är en viktig del av varje människas liv. För ungdomar utgör sexualiteten en tydlig del i vuxenblivandet och i skapandet av en identitet. Då sexologi saknas som ämne på psykologutbildningen och utifrån mitt intresse för ungdomar aktualiserades frågeställningen för denna undersökning - hur talar psykologer som jobbar inom BUP om sexualitet med ungdomar i terapi? En kvalitativ intervjustudie med nio psykologer genomfördes och analyserades enligt tematisk metod. Svaren visade att de flesta intervjuade psykologerna känner en osäkerhet kring att prata om sexualitet. Detta beror främst på att de har en bristande utbildning och kunskap om ämnet. Visserligen finns goda undantag från detta men de psykologerna är just undantag. Detta väcker tankar om att sexologi måste införas på psykologutbildningen för att kunna garantera såväl ungdomar som vuxna patienter en god psykiatrisk vård där alla aspekter av livet bemöts på ett professionellt och respektfullt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)