Undersökning av sågverks effektivitet med avseende på underhåll : Vikten av en kostnadseffektiv underhållspolicy

Detta är en Magister-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

Sammanfattning:

Det finns stora förluster i sågverk som inte framkommer av deras traditionella driftsuppföljnings¬processer. Strategiskt viktigt för organisationen är frågan vad företaget behöver göra för att bli effektivt. I detta arbete diskuteras mätmetoder av effektivitet med avseende på underhåll och hur effektiviteten kan mätas med hjälp av att beräkna den totala utrustningseffektiviteten (OEE). Arbetet beskriver också olika underhållsstrategier och processen med att införa en sådan policy på sågverk. Under en period av sex dagar beräknas OEE på fem sågverk. Resultatet var att OEE värdet i snitt var runt 50 procent, som är ganska lågt. Genom att applicera en kostnadseffektiv underhållspolicy kan företaget öka sitt OEE värde och få en mer effektiv process. Detta kan göras genom att en policyn minskar de övergripande kostnaderna relaterade till de sex stora förlusterna. Diskussion förs också kring avvikelserna/stoppen och hur orsakerna till dessa kan härledas genom analyser med t.ex. Ishikawadiagram. Arbetet lyfter fram att ett systematiskt förbättringsarbete skulle ge nästan ett fördubblat kapacitetsutnyttjande för sågverken utan några större investeringar. I arbetet beskrivs hur sågverken kan bli framgångsrikare med detta genom att välja en kostnadseffektiv underhållspolicy.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)