Ett kvinnligt perspektiv - Ironiserande satir eller internalisering av den manliga blicken?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Denna studie granskar hur perspektiv på femininitet manifesteras i kvinnliga fotografers bilder av andra kvinnor på Instagram. En av de fundamentala drivkrafterna som kvinnliga fotografer på medieplattformen Instagram uppvisar i sitt arbete, är att förmedla ett kvinnligt perspektiv på världen. Genom kvalitativ semiotik undersöker studien de möjliga betydelser kring femininitet som går att utläsa i bilder vars teman berör upplevelsen av att vara kvinna. Den lyfter frågan om det egentligen finns ett enhetligt kvinnligt perspektiv - och i så fall, hur tar det sig uttryck? Resultaten indikerar att vad som definierar de kvinnliga blickarna i dessa bilder kan tolkas på ett antal sätt - som internaliseringar av patriarkala strukturer, som försiktiga brytanden mot normer av representationer av kvinnor i media, eller som ironiserande satirer. Men även att det finns en kvinnlig erfarenhet, som handlar om att växa upp som kvinna, bemötas och leva som kvinna, som syns i dessa fotografers arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)