Hälsorelaterad livskvalitet hos flickor som tränar individuellt respektive i lag

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland unga. Underlag finns som säger att träning ger psykologiska hälsovinster. Evidensläget är dock bristfälligt avseende unga. Få studier har hittats som jämför hälsorelaterad livskvalitet hos flickor som utövar lag- respektive individuell sport samt som undersöker sambandet mellan mängden träning och det psykiska måendet i gruppen. Syfte: Syftet var att jämföra generell hälsorelaterad livskvalitet och det psykiska måendet mellan flickor på gymnasiet som utövade lag- respektive individuell sport, samt att undersöka sambandet mellan mängden träning och det psykiska måendet av hälsorelaterad livskvalitet. Metod: En kvantitativ, icke-experimentell, jämförande och korrelerande tvärsnittsstudie gjordes baserad på insamlad data från idrottsföreningar i Uppsala Län.  Resultat: Ingen skillnad förelåg i generell hälsorelaterad livskvalitet. De som tränade i lag hade något bättre psykiskt mående. Sambandet mellan mängden träning och psykiskt mående var mycket svagt, om något alls, i hela undersökningsgruppen.  Slutsats: Båda grupperna hade hög livskvalitet och ingen skillnad fanns mellan grupperna. Resultatet visar en antydan till att flickor som tränar i lag mår bättre vilket överensstämmer med tidigare forskning. Detta kan indikera att Fysioterapeuter i större utsträckning borde rekommendera lagsport för flickor med psykisk ohälsa. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)