Varför köper vi på impuls? En kvalitativ studie om konsumentens inre motiv bakom impulsköp

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Nyckelord: Konsumentbeteende, Impulsköp, Inre motiv, Motivationsfaktorer, Semistrukturerad intervju Forskningsfråga: Vilka inre motiv driver konsumenten att köpa på impuls? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka de inre motiv som ligger bakom konsumentens beslut att handla på impuls och på så vis lämna ett kunskapsbidrag till tidigare forskning. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts för att besvara studiens syfte och frågeställning. Den insamlade empirin består av primärdata i form av semistrukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv: Den teori som presenteras används för att förklara begreppet motivation och hur konsumentens inre och yttre motiv formas. Resultat: Konsumenten drivs av de inre motiven - förhöjd glädje, prestation, tröst, speciellt tillfälle, spänning, nyfikenhet, frihet att inte planera, kap, annan ort, stress och tristess- när de handlar på impuls. Slutsats: Studien har funnit nya inre motiv för impulsköp: speciellt tillfälle, nyfikenhet, kap, annan ort och tristess. Studien stärker de redan existerande motiven från tidigare forskning: förhöjd glädje, prestation, tröst, stress, spänning och frihet att inte planera. Slutligen har studien utvecklat de tidigare upptäckta motiven: tröst, frihet att inte planera och stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)