Hur konstrueras den kvinnliga journalisten? : - en kvalitativ intervjustudie om kvinnliga journalisters upplevelser av hot och hat

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Maja Klinga; [2018]

Nyckelord: journalism; genus; hot; den heterosexuella matrisen;

Sammanfattning: Journalister är den yrkesgrupp i Sverige som utsätts för mest hot och hat. Kvinnliga journalister ses som särskilt utsatta för att det hot och hat som riktas mot dem ofta tycks vara av grövre och mer sexistisk karaktär. Utifrån kvantitativa ansatser har flera kartläggningar av yrkesgruppen gjorts, i vilka dessa övergripande mönster trätt fram. Med avstamp i den tidigare forskningen har denna studie byggts upp utifrån en önskan att undersöka de kvinnliga journalisternas upplevelser av detta på djupet. I denna studie undersöks konstruktionen av den kvinnliga journalisten samt hur hon upplever och förhåller sig till hot och hat. Utifrån studiens kvalitativa ansats har semistrukturerade intervjuer med fem kvinnliga journalister genomförts för att komma åt deras upplevelser. Efter en induktiv kodning av materialet har intervjuerna analyserats utifrån ett queerteoretiskt perspektiv där Judith Butler och Barbara Czarniawskas respektive teorier om hur genus och identitet konstrueras legat som grund. Analysen visar att kvinnliga journalister får motta hot och hat utifrån flera olika dimensioner: dels riktar sig hoten och haten mot deras kön, dels mot deras yrkesroll och är journalisten ung även mot hennes ålder. Studien visar även att det finns en stark uppfattning om vilka som utfärdar det hot och hat som ses som en del av vardagen för informanterna: i de allra flesta fall är förövarna män. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)